Terminy rozliczania i opłacania składek ZUS

24/01/2018

Płatnicy składek podzieleni zostali na trzy grupy, z których każdą obowiązuje inny termin płatności składek.

Składki za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy (w tym osoby opłacające składki za pracowników).

Spóźnienie w regulowaniu płatności oznacza obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, a za powtarzające się spóźnienia ZUS może wnioskować do sądu o ukaranie nierzetelnego płatnika karą grzywny. Ponadto płatnicy, którzy opłacają składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe muszą bardzo pilnować terminów opłacania składek – nawet jednodniowe opóźnienie lub opłacenie składek w niższej wysokości spowoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Płatnik, który spóźnił się z przelewem, nie otrzyma zasiłku chorobowego ani macierzyńskiego.

Ciągłość ubezpieczenia przerywana jest już od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który płatność składki nastąpiła po terminie. W uzasadnionych przypadkach ZUS może wyrazić zgodę na wpłatę po terminie.

O kontynuację ciągłości ubezpieczenia płatnik musi wystąpić na piśmie do dyrektora jednostki ZUS właściwej ze względu na siedzibę firmy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyny spóźnienia. W orzecznictwie jako przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu podaje się m.in. nagłą obłożną chorobę, powódź, pożar, opóźnienie z winy banku, inne działania siły wyższej.

Biuro rachunkowe Brach - kontakt

Kontakt

W razie pytań dotyczących naszych usług lub możliwości współpracy prosimy o kontakt elektroniczny, telefoniczny lub umówienie spotkania.    Adres

    ul. Grochowska 178/184
    04-357 Warszawa