Jakie informacje powinien zawierać nagłówek paragonu fiskalnego

24/01/2018

Aby kasa fiskalna drukowała paragony z prawidłowymi danymi, niezbędne jest jej odpowiednie zaprogramowanie w podstawowe informacje. Ustawodawca przewidział inne wymogi co do nazwy dla osób fizycznych prowadzących działalność, a inne dla spółek. Również jeśli chodzi o adres firmy określamy go na różne sposoby w zależności od tego, czy prowadzimy sprzedaż stacjonarną czy nie.
Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, to na podatniku jako właścicielu urządzenia spoczywa obowiązek zaprogramowania i weryfikacji poprawności pracy kasy. Głównie chodzi tu o prawidłowe przyporządkowanie stawek podatku dla konkretnych usług lub towarów, jednak zaprogramowanie informacji w nagłówku jest równie istotne. Nieścisłości w tym względzie mogą skutkować karami w razie kontroli skarbowej.

Nagłówek paragonu w 2013 r.

Dane w nagłówku paragonu są wpisane na stałe. Programuje je uprawniony serwisant i tylko on ma prawo do ich zmiany. Ważne więc jest, aby podać poprawne dane w dniu fiskalizacji kasy. Wytyczne określające obowiązkowe dane nagłówka paragonu fiskalnego w 2013 roku znajdują się w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
Wymieniono tam:

 • Imię i nazwisko lub nazwę podatnika
 • Adres punktu sprzedaży lub adres siedziby podatnika w przypadku, gdy sprzedaż prowadzona jest w miejscach niestałych
 • Numer identyfikacji podatkowej

Te z pozoru oczywiste informacje mogą budzić pewne wątpliwości. Poniżej opisujemy jak interpretować ten przepis w poszczególnych przypadkach.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

 • W przypadku osób fizycznych.
  Gdy podatnikiem dokonującym ewidencji sprzedaży przy pomocą kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w nagłówku paragonu fiskalnego powinny znaleźć się imię i nazwisko podatnika, ewentualnie nazwa firmy jeśli jest. Wpisanie jedynie nazwy firmy organy podatkowe traktują jako nieprawidłowe, ponieważ z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnikiem jest osoba fizyczna wymieniona z imienia i nazwiska, a nie firma prowadzona przez tę osobę. Także zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Wymyślona przez nas nazwa jest tylko dodatkiem, pozwalającym na odróżnienie nas od innych firm w danej branży. Podsumowując, na paragonie fiskalnym musi w takim przypadku znaleźć się imię i nazwisko podatnika. Nazwę firmy można podać, jednak nie jest to konieczne.
 • W przypadku spółek.
  Nazwa firmy jest konieczna w przypadku podmiotu będącego spółką osobową bądź handlową. W tym przypadku to nazwa firmy jest oznaczeniem, pod którym spółka prowadzi działalność handlową. Na paragonie fiskalnym musi znaleźć się nazwa spółki wraz z oznaczeniem takim jak np. Spółka Jawna, Spółka Cywilna, Spółka Akcyjna. Można także używać powszechnie stosowanych skrótów: Sp. J., Sp. z o.o., czy SA. Wyżej wspomniany przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas nie precyzuje, czy nazwa ma być nazwą pełną czy skróconą. Jeśli wspólnicy spółki używają skróconej nazwy i fakt ten zgłosili do urzędu skarbowego, nie ma przeszkód do stosowania takiej nazwy w nagłówkach paragonów fiskalnych. Podanie nazwiska jednego ze wspólników lub nazwisk wszystkich wspólników nie jest konieczne, choć może być stosowane, jeśli wspólnicy podejmą taką decyzję. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, gdy nazwiska wspólników stanowią nazwę spółki, np. Kowalski Nowak SC – w tym przypadku nazwiska jako nazwę należy stosować w takiej formie, jaka została zgłoszona do organu podatkowego.

Adres punktu sprzedaży lub siedziba

Należy pamiętać, że w nagłówku paragonu fiskalnego powinniśmy umieścić adres punktu, w którym prowadzona jest sprzedaż. W przypadku gdy podatnik posiada kilka punktów sprzedaży, a co za tym idzie kilka kas fiskalnych, w każdej z nich należy zaprogramować inny adres. W niektórych przypadkach ustawodawca dopuszcza ewidencjonowanie obrotów za pomocą jednej- przenośnej kasy fiskalnej w różnych punktach sprzedaży. W głównej mierze dotyczy to handlu obwoźnego, działalności usługowej lekarzy czy prawników. Na przykład lekarz może świadczyć usługi w wynajętym prywatnym gabinecie, we własnym domu (jeśli np. zrobi z pokoju gabinet), jak również przyjeżdżać na wezwanie do domu pacjenta. Logiczne jest, że w takiej sytuacji lekarz będzie miał kasę fiskalną przy sobie. Zasadniczo stosowanie jednej kasy w różnych punktach jest możliwe wtedy, gdy nie jest fizycznie możliwe prowadzenie sprzedaży w kilku miejscach jednocześnie. W takiej sytuacji należy zaprogramować w nagłówku adres siedziby podatnika.

Numer identyfikacji podatkowej

Każdy podmiot gospodarczy posiada indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Istotne jest, aby numer NIP był poprawny.

Biuro rachunkowe Brach - kontakt

Kontakt

W razie pytań dotyczących naszych usług lub możliwości współpracy prosimy o kontakt elektroniczny, telefoniczny lub umówienie spotkania.  Adres

  ul. Grochowska 178/184
  04-357 Warszawa